třída Sluníčka – děti ve věku 3 – 4 roky

Třídní vzdělávací program na školní rok 2023/2024 nese název „Zvědavé sluníčko“. Sluníčko bydlí vysoko na obloze a z výšky pozoruje všechna zvířátka, květiny, stromy a také děti. Dívá se, co všichni po celý rok dělají, jak se v průběhu roku mění příroda, jak se děti chovají nejen k sobě a ke svým rodičům, ale také k přírodě a jejím obyvatelům.
Sluníčko je hodně zvědavé a proto často nahlíží do oken naší školky, aby se toho co nejvíce dozvědělo, naučilo se nové hry, písničky,
básničky, poznávat barvy a počítat, aby si vyzkoušelo řešit různé úkoly a s dětmi zažilo hodně zábavy.

Dílčí cíle TVP

 • zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení
 • zaměřit se na poznávání života kolem nás, porozumění přírodě
 • rozvoj respektu, pozitivního a sociálního klima ve třídě
 • seznamování s pravidly chování k druhým lidem, rozvoj schopností a dovedností potřebných pro navazování a rozvíjení vztahů s druhými lidmi
 • seznamování s místem a prostředím bydliště dětí, vytváření
  pozitivního vztahu k němu

třída Berušky – děti ve věku 4 – 5 let

Třídní vzdělávací program na školní rok 2023/2024 s názvem „Rok s medvídkem Popletou„. Školním rokem děti bude provázet medvídek Popleta, kterého děti budou samy učit, budou mu předávat své získané poznatky.

Dílčí cíle TVP

 • rozvoj pohybových schopností dětí a zdokonalování jemné a hrubé motoriky
 • rozvoj řečových schopností- vnímání, naslouchání, vyjadřování
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí-spolupracovat
 • spolupodílet se
 • poznávání pravidel společenského soužití

V průběhu školního roku se také děti seznámí s deseti ctnostmi. Každý měsíc se zaměříme na jednu lidskou ctnost, která navazuje na jednotlivá témata v TVP. Výchova ke ctnostem se zaměřuje na emoční vývoj dětí.

třída Včelky – děti ve věku 5 – 6 let (7 s odkladem školní docházky)

Třídní vzdělávací program na školní rok 2023/2024 s názvem “ Z pohádky do pohádky“ se zaměřuje na předčtenářskou výchovu a rozvoj komunikačních a jazykových dovedností.

Každý měsíc čeká děti projektový týden, který bude věnován jedné pohádce, která se bude tematicky vztahovat k tomu k měsíčnímu tématu. Pohádku prožijí nejrůznějšími způsoby – tvořivou dramatikou, pohybem, výtvarnou nebo hudební činností, zamyslí se nad jejím mravním poučením a významem.

Činnosti v rámci pohádkového projektu bude směřovat k tomu, aby na konci školního roku vznikla netradiční originální pohádková kniha (nebo také kniha o našich pohádkách).

Rodičům nebo prarodičům také nabízí třídní učitelky možnost spolupráce: mohou přijít dětem představit zajímavou knížku, přečíst ukázku a popovídat si o ní.

Další třídní aktivity směřují k tomu, aby děti poznávaly svět a život kolem sebe se všemi jeho zákonitostmi, a to zejména prožitkovým způsobem.